آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

آيلين نظري

1384/10/25

دبستان پسرانه سما

اميرحسين كاظم زاده

1386/10/25

دبستان پسرانه سما

محمدامين عسگري

1383/10/30

دبستان دخترانه سما

مبينا زماني

1383/10/25

دبستان پسرانه سما

سيداميرعلي هرمزي

1386/10/30

دبستان پسرانه سما

سهيل حسني مقدم

1384/10/25

دبستان پسرانه سما

سيدمتين ميرزاده

1383/10/30

دبستان پسرانه سما

اميرحسين كريمي

1386/10/30