آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

علي عباسي

1388/04/02

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد عباسي

1384/04/03

دبستان پسرانه سما

اميرحسين ذوالفقاري

1384/04/06

دبستان پسرانه سما

حمزه زارع حسيني

1385/04/03