آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

آرمان عظيمي

1384/05/25

دبستان پسرانه سما

اميرعلي كرمي

1389/05/27

دبستان پسرانه سما

سجاد برهاني

1385/05/28

دبستان پسرانه سما

ياسين ناظمي

1387/05/30

دبستان دخترانه سما

آيدا قائني

1388/05/27

دبستان دخترانه سما

نرگس بهمدي

1385/05/31

دبستان دخترانه سما

صالحه دهقان پور

1388/05/31

دبستان پسرانه سما

سجاد صفايي

1386/05/25

دبستان پسرانه سما

محمدصادق خادمي زاده

1385/05/26

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد محمدشاهي

1387/05/25