آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرحسين كريمي

1386/10/30

دبستان پسرانه سما

اميرحسين كاظم زاده

1386/10/25

دبستان پسرانه سما

سيداميرعلي هرمزي

1386/10/30

دبستان دخترانه سما

مهسا وحيدي

1388/10/28