آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرعلي هراتي

1386/04/02

دبستان دخترانه سما

شكيبا بيضي

1385/04/08

دبستان پسرانه سما

حمزه زارع حسيني

1385/04/03

دبستان دخترانه سما

پريسا گله زاده

1389/04/02