آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرمحمد مراديان عشقي

1388/05/02

دبستان پسرانه سما

محمدصالح حسيني

1388/05/01

دبستان دخترانه سما

مبينا حسن زاده

1385/05/06