آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سجاد برهاني

1385/05/28

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد محمدشاهي

1387/05/25

دبستان پسرانه سما

محمدصادق خادمي زاده

1385/05/26

دبستان پسرانه سما

سجاد صفايي

1386/05/25

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد بالوآب

1386/05/29

دبستان پسرانه سما

ياسين ناظمي

1387/05/30